Středisko praktického vyučování

Golden Prague Hotel managed by Fairmont s.r.o.

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace pro žáky a zákonné zástupce

Správce údajů, Středisko praktického vyučování Golden Prague Hotel managed by Fairmont s.r.o., IČO: 25691376, školské zařízení evidované v rejstříku Škol a školských zařízení vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), pod ID 111003504(dále také jako „středisko“, „správce údajů“ nebo „správce“) zpracovává osobní údaje žáků a zákonných zástupců žáků v souladu s platnými právními předpisy, tj. do 24. května 2018 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a od 25. května 2018 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“), jakož i v souladu s prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou.

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování Vašich osobních údajů, tj. osobních údajů žáků a zákonných zástupců žáků, které nám poskytujete za dále uvedenými účely zpracování, které bezprostředně souvisí s uskutečňováním středoškolského vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, v platném znění (dále jen „školský zákon“).

 

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů

Jsme Středisko praktického vyučování Golden Prague Hotel managed by Fairmont s.r.o., IČO: 25691376, nacházíme se na adrese nám. Curieových 43/5, Praha 1 a uskutečňujeme středoškolské vzdělávání žáků dle vzdělávacích programů, v souladu se školským zákonem a souvisejícími právními předpisy. Za účelem naplnění našeho předmětu činnosti ukládáme a v nezbytném rozsahu zpracováváme osobní údaje žáků, jakož i osobní údaje Vás, zákonných zástupců žáků, které nám poskytujete v průběhu školního roku, po dobu trvání školní docházky žáka.

Ředitelkou střediska je Ing. Věra Rejhonová, tel.: 724 261 751, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Dietmar Trimmel, tel. 602 111 560, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem Vašich práv podle nařízení.

 

 1. Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme a na jakém právním základě tak činíme

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uskutečňování středoškolského vzdělávání žáků, konkrétně pak:

 • (I) Z důvodu splnění právních povinností, která se na správce vztahují v souvislosti s:
 • Vedením školní matriky a evidenčních listů dle § 28 odst. 1 písm. b), odst. 2 školského zákona, vyhl. č. 364/2005 Sb.;
 • Evidencí úrazů žáků a pořizování záznamů o úrazu;
 • Vedením docházky dle § 28 školského zákona, § 1a odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb.;
 • Průkazností seznámení se se školním řádem dle § 30 školského zákona;

 

 • (II) Na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů subjektů údajů uděleného zákonným zástupcem dítěte pro jeden či více konkrétních účelů, a to zejména pro účely:
 • Pořizování a dalšího zpracování fotografií, videozáznamů žáků;
 • Účasti žáka na exkurzi;
 • Účasti žáka v soutěžích;
 • Organizování tréninkových aktivit a s tím souvisejícím systémem odměňování žáků za produktivní činnost

 

 • (III) Je-li to nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

 

 • (IV) Je-li to nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

 

 • (V) Je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů žáka.

 

 • Komu osobní údaje dále poskytujeme

Osobní údaje poskytneme vybraným jiným osobám pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu, jinak pouze s Vaším předchozím souhlasem. Osobní údaje takto poskytneme:

 • zpracovatelům osobních údajů, tedy osobám, s nimiž spolupracujeme a jejichž služeb využíváme. Zpracovatele si pečlivě vybíráme a spolupráci navazujeme jen s těmi, kteří poskytují dostatečné záruky bezpečného zpracování a jsou proto schopni zajistit ochranu Vašich práv. Zpracovatelé zavazujeme mj. k dodržování pokynů pro řádné zpracování Vašich osobních údajů a dále k mlčenlivosti. Mezi spolupracující zpracovatele ke dni podpisu těchto podmínek patří: společnost ACTA M s.r.o., společnost WIC Prague a.s.
 • Osobám oprávněným podle jiných právních předpisů (zejména orgány činné v trestním řízení, aj.)

S Vaším předchozím souhlasem mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám či jiným způsobem zpracovávány. Ke každému dalšímu zpracování osobních údajů přistoupíme pouze na základě Vašeho výslovného, ke konkrétnímu účelu poskytnutého souhlasu.

 

 1. Doba, po kterou osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje budeme zpracovávat:

 • V souladu a za podmínek stanovených právními předpisy a po dobu jimi stanovenou;
 • Do odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu trvání školní docházky žáka.

Osobní údaje zpracovávané na základě jiného právního důvodu budeme zpracovávat v nezbytném rozsahu a po dobu trvání příslušného důvodu.

Jakmile pominou všechny důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, tyto zlikvidujeme skartací.

 

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme

Za účelem splnění právní povinnosti správce zpracováváme osobní údaje subjektů údajů nezbytné pro splnění povinností uvedených v příslušných ustanoveních právních předpisů, jak jsou tyto uvedeny v čl. II. bod (i.) těchto podmínek ochrany osobních údajů.

Na základě Vašeho písemně uděleného souhlasu zpracováváme osobní údaje subjektů údajů uvedené v jednotlivých správcem předložených dokumentech.

 

 1. Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zpracováváme v elektronické nebo v tištěné podobě.

 

 • Povinnost poskytnout osobní údaje

Zákonný zástupce žáka či žák je povinen poskytnout osobní údaje potřebné pro splnění právní povinnosti správce uvedených v příslušných ustanoveních právních předpisů, jak jsou tyto uvedeny v čl. II. bod (i.) těchto podmínek ochrany osobních údajů.

Zákonný zástupce žáka či žák není povinen poskytnout osobní údaje, jejichž zpracování je založeno na souhlasu subjektů údajů či jejich zákonných zástupců. V takovém případě nemusí být povolena účast žáka na školních akcích, soutěžích a jiných školních aktivitách, k nimž je souhlas zákonného zástupce žáka nezbytný.

 

 • Odvolání dříve poskytnutého souhlasu

Váš souhlas (resp. souhlasy) se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně zcela či částečně odvolat, a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na některou z e-mailových adres uvedených v čl. I. či dopisem zaslaným na adresu střediska. V důsledku odvolání souhlasu nebudou údaje v rozsahu takto odvolaného souhlasu dále zpracovávány, nebude-li jejich zpracování současně založeno i na jiném důvodu, které by nás k dalšímu zpracování opravňovalo (jiným důvodem zpracování může být např. nutnost splnění zákonem uložené povinnosti).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvoláním souhlasu nebudete nijak zkráceni na možnosti souhlas opětovně poskytnout.

 

 1. Práva subjektů údajů a jejich zákonných zástupců v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souladu s nařízením máte právo na:

 • Přístup k osobním údajům;
 • Opravu osobních údajů;
 • Výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);
 • Omezení zpracování;
 • Přenositelnost údajů;
 • Vznést námitku proti zpracování;
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování prováděno na jeho základě;
 • Podání stížnosti u dozorového úřadu.

Shora uvedená práva (podrobnosti viz níže) můžete uplatňovat dopisem zaslaným na adresu střediska na e-mailových adresách uvedených v čl. I. těchto podmínek ochrany osobních údajů nebo telefonicky na telefonních číslech uvedených v čl. I. těchto podmínek, není-li dále uvedeno jinak. Správce údajů je povinen Vás informovat o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu může v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

 • (I) Právo na přístup k osobním údajům
 • Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se týkají Vás, žáků či zákonných zástupců, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím v následujícím rozsahu: účel zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Vezměte na vědomí, že velká část shora uvedených informací je již součástí těchto podmínek. Dříve, než položíte dotaz, resp. žádost o poskytnutí osobních údajů, pokuste se vyhledat vyžadované informace v tomto dokumentu.

 

 • (II) Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování
 • V případech stanovených nařízením máte právo požádat o opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných osobních údajů. Dále máte právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování. V neposlední řadě máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů v případě, že:
  • Máte za to, že jsou zpracovávané osobní údaje nepřesné;
  • Máte za to, že zpracování je protiprávní a současně nemáte zájem o výmaz osobních údajů;
  • Jste vznesli požadavek na poskytnutí osobních údajů za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
  • Jste vznesli námitku proti zpracování podle nařízení.

 

 • (III) Právo vznést námitku
 • Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů (zajištění bezpečnosti žáků, osob a majetku).

 

 • (IV) Právo na přenositelnost údajů
 • Máte právo (za podmínek stanovených v nařízení) získat osobní údaje a předat je jinému správci osobních údajů.

 

 • (V) Právo podat stížnost u dozorového úřadu
 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů je v rozporu s nařízením. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

 

 1. Zabezpečení osobních údajů

Za účelem ochrany Vámi poskytnutých osobních údajů je k nakládání s osobními údaji oprávněno pouze vedení střediska a někteří vybraní pedagogové. Veškeré Vaše osobní údaje jsou uloženy v uzamčených prostorách a uzamčených skříních či přihrádkách, kdy přístup k nim mají pouze vedoucí pracovníci střediska.Vaše osobní údaje vedené v elektronické podobě jsou zabezpečeny elektronickým systémem splňujícím požadavky stanovené nařízením (šifrování, pseudonymizace, heslování apod.).Budova střediska je zabezpečena bezpečnostním systémem napojeným na pult centrální ochrany. Osobní údaje nejsou poskytovány třetí osobám, není-li výše uvedeno jinak.

Zabezpečení Vašich osobních údajů pravidelně kontrolujeme a rozvíjíme tak, abychom omezili nebezpečí související s případným únikem osobních údajů či jejich zneužitím.